G E N E R A T O R I S. P L. T L
  UMOWA
 

W PRZYPADKU ZAKUPU GENERATORA GWARANCJA WYNOSI 20 LAT
 

 

UMOWA PRZEDWSTĘPNA
SPRZEDAŻY GNERATORA PRĄDUzawarta dnia …………………………………… w ……….., pomiędzy:

1)................................, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Handlowa Generatoris.pl z siedzibą w Raciborzu, ul. Ocicka 163, 47-400 Racibórz 
NIP 639-138-50-87,

Zwanym dalej Sprzedawcą

a

2)………………………………………………………………………………………
NIP
reprezentowana/y przez:
…………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej Kupującym

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem zamówienia jest urządzenie pod nazwą 
...........................................................................................
2. Sprzedawca oświadcza, że określone w § 1 ust. 1 urządzenie zostanie wykonane na zlecenie Kupującego.

§ 2

1. Sprzedawca zobowiązuje się określone w § 1 ust. 1 urządzenie sprzedać za cenę ………………………………………….. PLN, a Kupujący zobowiązuje się przedmiotowe urządzenie za wyżej wymienioną cenę ………………………………………PLN kupić.
2. Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedawcę nie później niż w przeciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 3
ZAPŁATA CENY


Zapłata całości określonej w § 2 ust. 1 ceny nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedawcę po podpisaniu umowy przyrzeczonej, przelewem na rachunek bankowy

§ 4
ZADATEK

1. W dniu podpisania niniejszej umowy Kupujący przekazuje na rzecz Sprzedawcy zadatek w kwocie ……………………………… PLN, którego odbiór Sprzedawca kwituje.
2. W razie podpisania umowy przyrzeczonej w umówionym terminie zadatek ulegnie zaliczeniu na poczet ceny.
3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony otrzymany zadatek w kwocie ………………………………………….PLN zatrzymać.
4. W razie niewykonania umowy przez Sprzedawcę, Kupujący może żądać od Sprzedawcy kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany umowy pod rygorem nieważności winny nastąpić w formie pisemnej.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne załączniki do umowy stanowią integralną jej część.
4. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał odpowiedni sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, tj. jednym dla Kupującego i jednym dla Sprzedawcy.
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

SPRZEDAWCA                              KUPUJĄCY


 

 

     UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY


Zawarta w dniu………………..w………………… pomiędzy: 1......................., prowadzącym działalność gospodarczą 
 pod nazwą Agencja Handlowa Generatoris.pl  z siedzibą w Raciborzu, 
ul. Ocicka 163, 47-400 Racibórz

NIP 639-138-50-87,

Zwanym dalej Sprzedawcąa2.………………………………………………………………………………………
NIP

reprezentowana/y przez:

………………………………………………………………………………………

Zwanym dalej Kupującymo treści następującej:§ 1.1. Na podstawie zamówienia Kupującego z dnia …………………………… Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa ………………………………………………


2.Cena jednostkowa przedmiotu umowy wynosi ……………………………………… PLN§ 2.1 Przedmiot umowy zostanie wydany Kupującemu w dniu ………………………w ……………………………………….

2. Sprzedawca dokona montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w miejscu wyznaczonym przez Kupującego.§ 3.1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ………………………………… od dnia doręczenia faktury przez Sprzedawcę.

2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Kupującego.§ 4.1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w jego odbiorze.

3. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1 i 2, nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5.1. Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie, produkcję, użytkowanie przez osoby trzecie przedmiotu umowy, a także na wszelkie ingerencje w przedmiot umowy, które skutkowałyby naruszeniem jego zabezpieczeń.

2. W razie naruszenia zabezpieczeń, Kupujący traci gwarancję na przedmiot umowy.

3. Gwarancja na przedmiot umowy wynosi 20 lat. Sprzedawca zapewnia przez cały okres gwarancji pełny serwis przedmiotu umowy.

4. W sytuacji naruszenia pkt.1 przedmiotowego paragrafu, Sprzedawca będzie dochodził odszkodowania od Kupującego. Naruszenie powyższych zastrzeżeń będzie także skutkowało jego odpowiedzialnością karną.§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.§ 7. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8. W przypadku jakichkolwiek sporów w związku z wykonaniem niniejszej umowy właściwym miejscowo będzie sąd siedziby działalności gospodarczej Sprzedwacy.§ 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. SPRZEDAWCA        KUPUJĄCY      
                                           

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (9 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=